Özgeçmiş

NİHAL NURHAN YENTÜRK 

19 Mayıs 1958 – İstanbul 

Fransızca, İngilizce, İspanyolca

Eğitim

 • 1964-1969  İLKOKUL; Nilüfer Hatun İlkokulu.
 • 1969-1978  ORTA ÖĞRETİM; Saint Michel Fransız Lisesi.
 • 1978-1982  LİSANS; İTÜ İşletme Fakültesi,  Tez:İktisadi Planlama ve İktisat Politikaları.
 • 1982-1984  YÜKSEK LİSANS; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Programı.  TEZ: Teknolojik Gelişmede Araştırma Geliştirme Harcamaları Üzerine bir İnceleme.
 • 1982-1984 YÜKKSEK LİSANS; İÜ  İktisat Fakültesi
  TEZ: Teknolojik Gelişme ve Türk İmalat Sanayinde Emeğin ve Sermayenin Marjinal Verimliliği.
 • 1984-1988  DOKTORA PROGRAMI; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Programı.
  TEZ:Gelişmekte Olan Ülkelerde Teknolojik Yetkinlik ve Teknoloji Transferi.
 • 1989-1991  Paris-I Sorbonne üniversitesinde Misafir Araştırmacı (Avrupa Konseyi Araştırma Bursu).
 • 1985-1986 Londra, Imperial College, Department of Social and Economic Studies’te Misafir Araştırmacı (British Council Bursu)

Ödüller

Tasarruf-Yatırım-Büyüme Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi” başlıklı ortak yazarlı makalesi ile “2009 Citation of Excellence Awards” ödülü

Kitaplar

 1. Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye’nin Kamu Harcamaları (2006-2017) Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018, İstanbul.  
 2. AB için Proje Hazırlama ve Bütçeleme, (Alper Akyüz ve Yiğit Aksakoğlu ile birlikte), Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, İstanbul.  
 3. İstanbul Büyük Şehir Harcamalarını İzleme Kılavuzu ( Yakup kadri Karabacak ve Çağrı Çarıkçı ile birlikte),  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2016, İstanbul
 4. Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu (Yörük kurtaran ve Burcu Oy ile birlikte), Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2014, İstanbul  
 5. Çocuğa Yönelik Harcamaları İsleme Kılavuzu (Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş ile birlikte),  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2013, İstanbul
 6. Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu (Volkan Yılmaz ile birlikte)  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012, İstanbul
 7. Askeri Harcamaları İzleme Kılavuzu, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2011, İstanbul  
 8. Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu,  Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2012, İstanbul  
 9. Temel Bütçe Okuma Yazma Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  2011, İstanbul
 10. Çok Yıllı Bütçe İzleme Kılavuzu ve Orta Vadeli mali Plan İzleme Kılavuzu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011, İstanbul
 11. “Debatten zur Globaliziert Türkei, Dagyeli Verlag, 2010, Berlin ( F. Keyman ile birlikte)
 12. “Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. (G. Nemutlu ve Y.Kurtaran ile birlikte ).
 13. “Proje Döngüsü Yönetimi I”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, İstanbul. ( Y. Aksakoğlu ile birlikte)
 14. “Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizleri”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, II. Baskı, İstanbul.
 15. “Türkiye Ekonomisi”, Remzi Kitabevi, 18. Baskı, 2005, İstanbul ( Kepenek Y. ile birlikte).
 16. “Facing the Challenge; Turkish Automobile, Steel and Clothing Industries’ Responses to Post-Fordist Restructuring”, Ford Foundation, 1992, İstanbul (Duruiz, L. ile birlikte).
 17. “Technological and Structural Change in the Turkish Clothing Industry”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1988, Ankara (Duruiz, L. ile birlikte).
 18.  İklim Pahası: Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Kamu Harcamaları 2020,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 19. Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlar ve Yeni Açılımlar, Derleyenler: Emre Erdoğan, Pınar Uyan-Semerci, Nurhan Yentürk ve Laden Yurttagüler, 2020, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Kitaba Konu

 1. Türkiye’de Sosyal Politika Alanının Dönüşümü ve Devletin Yeniden Dağıtımda Değişen Rolü, Volkan Yılmaz ile birlikte, Devletle Kalkınma içinde, derleyen Tiryakioğlu, M. (2020) İletişim Yayınları, İstanbul.
 2. “İBB Harcamaları: Karşılaştırmalı bir Analiz, Nihat Falay’a Armağan içinde, DER Yayınları, 2018, İstanbul
 3. “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Kamu Harcamaları”, Türkiye’de Çocuk Hakları içinde, Maya Akademi yayınevi, 2010, Ankara.
 4. “Kamu Harcamalarının İzlenmesi: STK’lar için Yeni bir Savunuculuk Alanı, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme,” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2010
 5. “The Labor Market Situation of Turkish Youth”, Economic Development The Middle East and North African Countries: Some Contemporary Issues, H. S. Esfahani and G. Tuna (Eds.) içinde , New York: Nova Science Publishers, 2010 (Cem Başlevent ile birlikte).
 6. “Gençlerin Yaşamlarını Çevreleyen Alanlarda Gençlik Politikaları Önerileri” Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y.  Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul..
 7. “Türkiye’de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika Önerileri” Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y.  Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul. (C. Başlevent ile birlikte).
 8. İstanbul Gençliği: STK Üyeliği bir Fark Yaratıyor mu?   – Yentürk, N. Nemutlu, G. ve Kurtaran, Y. Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları içinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, İstanbul.   (Y.Kurtaran, Ş. Uran, L. Yurttagüler, A. Akyüz, G. Nemutlu ile birlikte)
 9. “Ulusal Gelirin Yapısı ve Gelişimi”, Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 10. “İmalat Sanayinin Yapısı ve Gelişimi”, Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3. Baskı, , Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 11. “Yatırımların Yapısı ve Gelişimi”, Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 12. “Hizmet Sektörü”, Özer, M. Türkiye Ekonomisi içinde, 3.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2008, Eskişehir.
 13. İmalat Sanayi: Gelişimi, Yapısı ve Rekabet Gücü, Arslan, G.E. Çeşitli Yönleriyle Cumhuriyetin 85. Yılında Türkiye Ekonomisi içinde, Gazi Üniversitesi, 2008, Ankara.
 14. “Türkiye’de Uygulanan İktisat Politakalarının İhracatın İthalata Bağımlılığı Üzerindeki Etkileri: Girdi-Çıktı Tekniği ile bir İnceleme”, Akgül, H. ve Aral, F. Gülten Kazgan’a Armağan: Türkiye Ekonomisi içinde,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, İstanbul.
 15. “Finansal Sermaye Girişi Gölgesinde İstikrar Uygulaması: 2000 İstikrar Paketinin İncelenmesi”, Zeyyat Hatiboğlu’na Armağan içinde, Doğuş Üniversitesi Yayınları, 2004, İstanbul.
 16. “Birikimin Kaynakları”, Köse. A., Şenses, F. ve Yeldan , E. içinde, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Türel’e Armağan, İletişim Yayınları, 2003, İstanbul.
 17. “Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması için bir Model Önerisi”       Uluslararası Deneyimler Işığında Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu bildiriler kitabı içinde, ITU-Press, 2002, İstanbul  (Alper Ünlü, Ergin Tari, Alper Ilki ile birlikte).
 18. “1980 sonrası Sanayileşme Politikaları” Kabasakal, M. Çağdaş ve Demokratik Türkiye Arayışları içinde, Büke Yayınları, 2002, İstanbul.
 19. “Les Logiques d’Exportation: Logiques des Prix, Logiques de Qualite‚”, Hugon P. vd. Afriques des Incertitudes, Presse Universitaires de Frances içinde, 1995, Paris (Fontaine, J.M. ve Treillet S. ile birlikte).
 20. “Industrialization Strategies, Foreign Trade Regimes and Structural Change in Turkey, 1980-88”, Fontaine, J.M. Foreign Trade Reforms and Development Strategy, içinde,  Routledge, 1992, Londra.
 21. “Strategies d’Industrialisation et le Changement Structurel en Turquie:1980-1988”, Fontaine, J.M. Reformes du Commerce Exterieur et Politiques de Developpement, içinde, Presse Universitaires de France, 1992, Paris

Yabancı Dilde Yayımlanmış Makaleler

 1. “Measuring Turkish Military Expenditure,” SIPRI Insights on Peace and Security, no 2014 (1) March 2014.
 2. “An Analysis of the Interaction among Savings, Investments, and Growth ın Turkey”, Applied Economics, vol 41 no 6, 2009,  (B. Ulengin ve A. Çimenoğlu ile birlikte).
 3. “Effects of International Capital Inflows on the Turkish Economy”,   Emerging Markets Finance and Trade, vol. 41,no 1 2005, (A. Cimenoglu, ile birlikte).
 4. “The Mark-up rates in Turkish Manufacturing Industry During the Liberalization”, Journal of Income Distribution , vol. 11, no 3-4, Fall 2003-Winter 2003 (O. Onaran ile birlikte).
 5. “Do Low Wages Stimulate Investments? An Analysis of the Relationship between Wages and Investments in Turkish Private Manufacturing Industry”, International Journal of Applied Economics, vol. 15, no 4, 2001   (O. Onaran ile birlikte).
 6. ‘Impacts of Capital Inflows on Aggregate Spending Categories: the Case of Turkey” Applied Economics, no 33, 2001, s. 1321-1328. (B. Ulengin ile birlikte).
 7. “Short-Term Capital Inflows and Their Impact on Macroeconomic Order:: Turkey in the 1990s”, Developing Economies, vol. XXXVII, no 1, 1999.
 8. “Ajustement et Accumulation: La Turquie”, Canadian Journal of Development Studies,  vol. XIX, no 1, 1998.
 9. “Impacts of Capital Inflows on Saving and Investment: A Comparison of Turkey and Latin American Countries”, METU Studies in Development, vol. 23, no 1, 1996.
 10. “Facing the Challenge; Turkish Automobile, Steel and Clothing Industries’ Responses to Post-Fordist Restructuring”, Development Policy Review, vol. 11, no 3, Eylül 1993 (L. Duruiz ile birlikte).
 11. “Destined to be in Crisis: The last Fifteen Years of the Turkish Economy”, Privateview,  vol.1/2, no 4-5, 1997.
 12. “Short-Term Capital Flows and Their Impact on Macroeconomics Order: A Comparison Between Turkey and Mexico”, Boğaziçi Journal vol. 9, no 2, 1995.
 13. “Overwiev of the Concepts in the Third World Technology Literature”, Journal of Contemporary Management, no 3, Mart 1990 (L.Duruiz ile birlikte).

Türkçe Yayımlanmış Makaleler

 1. Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının Seyri, Toplum ve Hekim, Cilt 32, Ağustos 2017.
 2. Türkiye’de Engellilere Yönelik Kamu Harcamalarının On Yıllık Seyri. Çalışma ve Toplum, 52, 2017(1)
 3. “Türkiye’de Yoksullara Yönelik Sosyal Harcamalar”, METU Studies in Development, 40 (2) Ağustos 2013.
 4. “Türk Sanayinin Rekabet Gücü: Uygulanan Politikalar ve Etkileri”, İktisat Dergisi, no 440, Ağustos 2003, İstanbul.
 5. “Arjantin Krizi: Dış Borç ile Tango” , İşletme ve Finans, no 193, Ocak 2002.
 6. “Türkiye Ekonomisinin Son 20 Yılı: Yangın Söndü Arsayı Kurtardık”, Foreign Policy, Ağustos 2001.
 7. “90lı Yıllarda Gelişmekte Olan Ülkelerde Neler Oldu?“ İktisat Dergisi, no 405, Eylül 2000, İstanbul.
 8. “Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim”, Türk-İş Yıllığı, 1999, Türk-İş, Ankara.
 9. “Türkiye ve Güney Kore Krizi, Benzerlikler ve Farklılıklar”, Foreign Policy, Bahar 1998, Istanbul
 10. “Finansal Serbestlik ve Makroekonomik Dengeler Üzerine Etkileri”, İktisat Dergisi,  no 366-367, Nisan-Mayıs 1997, İstanbul.
 11. “Türk İmalat Sanayinde Esneklik: Nereye Kadar?” İktisat Dergisi, no 364, Şubat 1997, İstanbul.
 12. “1980 Sonrası Yatırım Politikaları: Körlerin Yürüyüşü”,  Görüş Dergisi, no 25, Nisan-Mayıs 1996, İstanbul.
 13. “Gümrük Birliği ve Türk Sanayinin Rekabet Gücü” Makina ve Magazin, no 1, Mayıs 1996, İstanbul.
 14. “Sıcak Para Girişi ve Ekonomik Dengeler Üzerindeki Etkileri, Makina ve Magazin, no 2, Haziran 1996, İstanbul.
 15. “İmalat Sanayi Yatırımlarının Gelişimi” Makina ve Magazin, no 3, Temmuz 1996, İstanbul.
 16. “1980 sonrası İmalat Sanayinin Yapısı ve Gelişimi”, Makina ve Magazin, no 4, Ağustos 1996, İstanbul.
 17. “Türk İmalat Sanayinde Ücretler, İstihdam ve Birikim” Makina ve Magazin, no 5, Eylül 1996, İstanbul.
 18. “Türkiye’de Düşük Ücretler Yatırımları Teşvik Ediyor mu?” Ekonomide Durum, no 1, Güz, 1996, Ankara.
 19. “Sıcak Para ve Reel Sektör”, Türk-iş Yıllığı 1996, Türk-İş, Ankara
 20. “Gelirin Fonksiyonel Dağılımı ve Yatırımlar”, Petrol-İş Yıllığı 1996, Petrol-İş İstanbul
 21. “Üretim ve Organizasyon Sisteminde Değişimler ve Türkiye Uygulamaları, Petrol-İş Yıllığı, Petrol-İş yayın no: 36, 1995, İstanbul.
 22. “Günü Kurtarma Politikaları Dengesizlikleri Pekiştirecek” İktisat Dergisi, yıl 31, no 355, Ocak 1995, İstanbul.
 23. “Post-Fordizm ve Azgelişmişlik” İktisat Dergisi, yıl 30, no 346, Şubat 1994, İstanbul.
 24. “Sanayileşme için Son Fırsat”, İktisat Dergisi, yıl 30, no 345, Ocak 1994, İstanbul.
 25. “Fordizmden Postfordizme” Disk-Ar Dergisi, Disk Araştırma Enstitüsü, no 15, Mart-Nisan 1994, İstanbul.
 26. “Post-Fordist Gelişmeler ve Dünya İktisadi İşbölümünün Geleceği” Toplum ve Bilim Dergisi, no 56, Haziran 1993,  İstanbul.
 27. “Türk Sanayinde Yeniden Yapılanma İçin Dış Ticaret ve Teknoloji Politikaları” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 20, no 4, 1993, Ankara.
 28. “Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Otomobil ve Hazır Giyim Sanayi”, Türkiye İktisat Dergisi, yıl 5, no 14, Mayıs 1993, TOBB, Ankara (L. Duruiz ile birlikte).
 29. “Hazır Giyim Sanayinin Geleceği”, ESO Dergisi, no 261-262, Temmuz-Ağustos 1993, ESO, Eskişehir (L. Duruiz ile birlikte).
 30. “Otomobil Sanayinin Geleceği”, OSD Dergisi, yıl 5, no 17, Ocak 1993, OSD, İstanbul (L. Duruiz ile birlikte).
 31. “21. Yüzyılın Ekonomisi ve Türkiye” Görüş Dergisi, no 6, Kasım 1992, İstanbul (L. Duruiz ile birlikte).
 32. “Otomotive Yan Sanayi Ticaret Analizi”, DEİK Bülteni, Şubat 1992, İstanbul.
 33. “İşlenmiş Sebze ve Meyve Ticaret Analizi“, DEİK Bülteni, Mart 1992, İstanbul.
 34. “AT’ye İntegrasyon Sürecinde Türkiye’nin Bilimsel ve Teknolojik Altyapısı” İktisat  Dergisi, no 285-286, Ağustos-Eylül 1988, İstanbul.

Mesleki Çalışmalar

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümünde Profesör (2003’ten itibaren).
 2. İstanbul Bilgi Üniversitesi Senato Üyeliği (2016’dan itibaren)
 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil toplum alışmaları Merkezi Direktörü (2003’ten itibaren).
 4. İTÜ Senato Üyeliği  (2001-2002).
 5. İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim dalında Profesör (1998-2003).
 6. İTÜ İşletme Bölümü Bölüm Bşk. Yard. (1993-1996).  
 7. İTÜ İşletme Fakültesi İktisat Anabilim dalında Doçent (1991-1998). Doçentlik Bilim Dalı: Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme.
 8. İTÜ İşletme Fakültesinde Yardımcı Doçent  (1988-1991).
 9. İTÜ İşletme Fakültesinde Araştırma Görevlisi (1982-1988).

Akademik Projeler

 1. Power2Youth: Gençlerin güçlendirilmesi: Özgürlük, Onur ve Adalet: Gençlerin dışlanmasını ve gençlerin içerilmesine yönelik fırsatlar ile Güney-Doğu Akdeniz’deki değişimi anlamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım.  Mart 2014-Şubat 2017 . 7. Çerçeve Projesi, Yürütücü
 2. Şebeke : Gençlerin Katılımı Projesi, 2012- 2014, AB Projesi, Danışman
 3. Yapısal Uyum Politikaları, Bölüşüm ve Yatırımlar isimli uluslararası çalışma grubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l’IEDES (Haziran-Temmuz 1996).
 4. Teknolojik Gelişmeler ve Uluslararası Bütünleşme isimli  uluslararası çalışma grubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l’IEDES (Ocak-Şubat-Mart 1995).
 5. Ford Foundation, Orta Doğu Araştırma Yarışması, Technological Change and Industrial Policy: Three Cases from Automative, Steel and Clothing Industries Using Industrial Electronics in Turkey isimli araştırma projesi (Temmuz 1991-Aralık 1992)  
 6. Uluslararası Fiyat Kararsızlığının İktisat Politikalarına Etkisi isimli  uluslararası çalışma gurubunun üyeliği, Paris-I Sorbonne üniversitesi, Centre de Recherche Economique de l’IEDES ve UNCTAD (Ocak-Şubat 1991).
 7. Paris-I Sorbonne üniversitesinde Misafir Araştırmacı (Avrupa Konseyi Araştırma Bursu, 1989-1990).
 8. İTÜ tarafından düzenlenen “International Symposium: Approaches to Regional  Transport Problems: Middle-East Requirements” isimli sempozyumun Yürütme Kurulu üyesi ve sempozyum bildiri kitabı koeditörü (23-26 Mayıs 1988).
 9. International Development Research Center,  Kanada, Technological and Structural Change in the Clothing Industry isimli araştırma projesi çalışması (Temmuz 1987-Aralık 1988).
 10. Londra, Imperial College, Department of Social and Economic Studies’te Misafir Araştırmacı  (1985-86).
 11. Türkiye Ekonomisi için bir Ekonometrik  Model Denemesi”  isimli proje (İTO) çalışması grup üyeliği (1985-1987).